Warunki + Regulamin

 
 
 
 

Ogólne warunki najmu oraz Regulamin dotyczący Gości obiektu Przylesie 12

Gospodarzem obiektu jest:

Apartament Przylesie Maria Grad

Osiedle Przylesie 12

66-450 Jenin

NIP: 599 153 61 86 REGON: 381077183

§ 1

 1. Gospodarz oświadcza, że posiada tytuł prawny do Nieruchomości, położonej w Jeninie przy Osiedle Przylesie 12, w której zlokalizowany jest apartament.

 2. Przedmiotem Najmu jest apartament o powierzchni użytkowej ok. 80m2 składający się z 2 sypialni, kuchni wraz z jadalnią, salonu oraz łazienki, z przeznaczeniem na krótkotrwały pobyt maksymalnie 6 osób w celach wypoczynkowych, a także 2 miejsce/a parkingowe na terenie posesji.

 3. Przedmiot Najmu wymieniony w § 1 ust. 2 został okazany Gościowi i znajduje się w należytym stanie technicznym, co Gość potwierdza i oświadcza, iż nie zgłasza zastrzeżeń co do Przedmiotu Najmu i sprawdził jego poprawność oraz nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 4. Regulamin dostępny jest w formie umowy pisemnej zawartej między Gospodarzem a Gościem.

§ 2

 1. Gość może korzystać z Przedmiotu Najmu i miejsca parkingowego: w pierwszej dobie od godziny 15.00, zaś w ostatniej dobie najmu do godziny 11.00, co nie zmienia wysokości wynagrodzenia za wynajem.

 2. Gość i osoby mu towarzyszące zobowiązane są w trakcie pobytu do przestrzegania Regulaminu obowiązującego w Obiekcie:

 • utrzymywania Przedmiotu Najmu w należytym stanie technicznym, użytkowym i sanitarnym;

 • niepalenia tytoniu w Przedmiocie Najmu (pomieszczenia wyposażone są w czujniki dymu);

 • w miarę możliwości poruszania się po Obiekcie bez obuwia lub w obuwiu na zmianę;

 • na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (chyba że ustalono inaczej);

 • zachowania porządku i przestrzegania zasad współżycia społecznego;

 • przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00;

 • niezwłocznego powiadomienia Gospodarza o awariach w Przedmiocie Najmu i Obiekcie powstałych z przyczyn od niego niezależnych;

 • zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie w ostatnim dniu obowiązywania umowy;

 • usuwania usterek Przedmiotu Najmu wynikłych z jego działań lub zaniechań, ewentualne usterki prosimy niezwłocznie zgłaszać pod numer telefonu 605 857 826, w przypadku stwierdzenia że dana usterka powstała z winy Klienta i/lub osoby towarzyszącej bądź odwiedzającej, Gość zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z jej usunięciem;

 • doba apartamentowa trwa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu;

 • życzenia przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu pod numerem telefonu 605 857 826, życzenia będą realizowane w miarę możliwości;

 • Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Obiekcie oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa lub osoby towarzyszącej lub odwiedzającej;

 • ze względów bezpieczeństwa nie wolno na terenie Obiektu pozostawiać bez opieki dzieci do lat 13; w razie wypadku lub zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności, odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba, z którą dziecko przyjechało;

 • obsługa Obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu (jako Gość lub osoba towarzysząca bądź odwiedzająca) rażąco naruszyła Regulamin wyrządzając szkody w mieniu lub wykazując agresję wobec innych użytkowników Obiektu, bądź personelu.

§ 3

 1. Gość zobowiązuje się do zapłaty pełnego ustalonego wynagrodzenia za wynajem Przedmiotu Najmu w dniu przyjazdu.

§ 4

 1. Jeśli ustalono Gość złoży Gospodarzowi Kaucję w wysokości 500 zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gospodarza wobec Gościa, w szczególności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w Przedmiocie Najmu, niewynikających z normalnego użytkowania, bądź zaległości w opłacie za Przedmiot Najmu.

 2. Kaucja podlega zwrotowi w nominalnej wysokości (w ciągu 5 dni roboczych od daty wyjazdu) po przekazaniu Przedmiotu Najmu w stanie niepogorszonym i dokonaniu wszelkich płatności, do których zobowiązany jest Gość.

§ 5

 1. Gospodarz może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności jeżeli Gość i/lub osoby towarzyszące Gościowi:

 • używają Przedmiot Najmu w sposób niezgodny z umową,

 • niszczą Przedmiot Najmu lub jego wyposażenie, powodują pogorszenie jego stanu lub jego wyposażenia ponad normalne zużycie,

 • zakłócają spokój i porządek korzystającym z innych apartamentów w Obiekcie.

2. W wypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w punkcie poprzednim, Gość zobligowany jest do opuszczenia Przedmiotu Najmu najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu rozwiązania umowy.

3. Gość może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli korzystanie z apartamentu stanie się nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, a Gospodarz pomimo wezwania nie usunie przyczyny uniemożliwiającej korzystanie z apartamentu.

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa, Gość zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gospodarza tytułem kary umownej całej kwoty wynagrodzenia za wynajem apartamentu, przy czym Gospodarz może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 6

 1. Gość ma prawo do niezakłóconego i wyłącznego korzystania z apartamentu wraz z osobami towarzyszącymi. W przypadku stwierdzenia, że z Przedmiotu Najmu korzysta większa ilość osób niż zgłoszona, Gość zobowiązuje się pokryć stosowną opłatę zgodnie z cennikiem obowiązującym u Gospodarza za pobyt w apartamencie każdej niezgłoszonej osoby.

 2. Gość i/lub osoby towarzyszące nie mogą:

  a) dokonywać w Przedmiocie Najmu żadnych zmian - dotyczy to również zmian w aranżacji Przedmiotu Najmu;

  b) dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich,

  c) oddać Przedmiotu Najmu w podnajem bądź używanie lub w inny sposób udostępnić apartament osobom trzecim.

3. Gość bezpośrednio po wydaniu mu Przedmiotu Najmu zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny apartamentu i zgłosić Gospodarzowi wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie pod rygorem uznania, że ewentualne usterki powstały w czasie pobytu Gościa.

§ 7

Po zakończeniu najmu Gościa zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu wraz z przyjętym wyposażeniem w stanie niepogorszonym.

§ 8

 1. Gość oświadcza i potwierdza, zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Regulaminem Obiektu. Zarówno Ogólne Warunki Umowy jak i Regulamin dostępne są w każdej chwili w Przedmiocie Najmu oraz na stronie internetowej www.przylesie12.com

 2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia związane z umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Gość zobowiązany jest zapoznać wszystkie osoby mu towarzyszące z postanowieniami niniejszej umowy oraz zobowiązać je do ich przestrzegania. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób mu towarzyszących.

 4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają sądowi miejscowo właściwemu dla Gospodarza.

Gospodarz obiektu

Apartament Przylesie Maria Grad

Osiedle Przylesie 12

66-450 Jenin

NIP: 599 153 61 86

REGON: 381077183


nr konta

45 1140 2004 0000 3502 7832 2087